Uzaktan Eğitim İşletme Yönetimi

Tanıtım

Genel Bilgi ve Tanıtım
Türkiye ekonomisi içerisinde özel sektörün payı gün geçtikçe artmaktadır. Ayrıca tarım sektöründen hizmetler ve sanayi sektörüne doğru bir geçiş eğilimi hissedilmektedir. Bu değişimler nitelikli ve teknik eleman ihtiyacını arttırmaktadır. Uzaktan eğitim programı meslek edinememiş ve çeşitli nedenlerle örgün öğrenime devam edemeyen ortaöğretim mezunlarının yükseköğrenim sistemine dahil edilmesi ve nitelikle ara eleman sağlama stratejilerine katkı sağlamaktadır. Programda işletmelerin ihtiyaçlarına paralel olarak bireyler, işletmecilik alanında mesleki ve teknik eğitime tabi tutulmaktadır. İhtiyaçlar doğrultusunda tasarlanmış geniş tabanlı eğitim programı sayesinde bireyler gerek ülkemizde gerekse dünyada sayıları ve etkinliği itibariyle çok önemli olan küçük ve orta ölçekli işletmelerde istihdam olabilme imkanına rahatça kavuşabilmektedir. Ayrıca bireyler fakültelerin ve diğer meslek yüksekokullarının ilgili bölümlerine dikey ve yatay geçiş imkanını da elde etmiş olmaktadır.
Ülkemizde mevcut işletmelerin büyük çoğunluğunu küçük ve orta ölçekli işletmeler oluşturmaktadır. Artan rekabet koşullarında bu işletmelerin ayakta kalabilmeleri, esnek davranıp, verimli olabilmeleri iyi bir organizasyon yapısına bağlıdır. Bu organizasyonda iyi eğitim almış, bilişim teknolojilerini iyi kullanabilen orta düzey yönetici ve etkili ara elemanların olması gerekir.
Yaş, fiziksel engel, coğrafi koşullar, bir işte çalışıyor olma ya da mali sorunlar gibi nedenler ile mevcut eğitim programlarından yararlanmakta zorlananlar için alternatif bir yükseköğretim imkânı sağlanmıştır.
Programın Amacı
İşletmelerde kaynakları, varlıkları, zamanı, kaliteyi, işlem ve iş gücünü yönetmek konusunda, yönetime katkı vermek suretiyle rol üstlenen veya kendi iş yerinde yönetim fonksiyonlarını gerçekleyebilen bireyler yetiştirmektir.
Programdan Mezun Olanların İstihdam Olanakları
Programdan mezun olan öğrenciler işletme yönetimi, işletme fonksiyonları (üretim, pazarlama, insan kaynakları, yönetim, organizasyon, finansman vb.) ve temel bilgi teknolojileri konusunda yeterliliklere sahip olmaktadır. Bu yeterliliklerle ilgili kamu ve özel sektörde ara eleman olarak istihdam edilme imkanına kavuşmaktadırlar. Ayrıca girişimci ruha sahip olanların kendi işletmelerini kurma ve bilimsel ilkeler doğrultusunda işletmeleri söz konusu olabilmektedir.

Bağlantılar

İletişim

Adres: Cumhuriyet Meslek Yüksekokulu

Kampüs 58140 SİVAS

Tel: 0.346.2191266

Fax: 0.346.2191203

Telefon

Telefon: 0 346 219 1266

Adres

Cumhuriyet Üniversitesi Merkez Kampüsü

Email

cmyo@cumhuriyet.edu.tr

Belgegeçer

Belgegeçer: 0 346 219 1203